info@palmboats.com
+599 785 1233
Google Reviews Icoon

75 Google reviews

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
Verhuurder: Palm Boats B.V. te Bonaire (Caribisch Nederland), KvK nummer 13001. Huurder: natuurlijk persoon met wie de verhuurder (1.1) de huurovereenkomst heeft gesloten en met een minimum leeftijd van 18 jaar ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst. Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen verhuurder en huurder voor de huur van een onder de boeking gespecificeerd vaartuig van de verhuurder. Verzekering: WA en Cascoverzekering afgesloten bij een door verhuurder geselecteerde verzekeringsmaatschappij. De polisvoorwaarden van deze maatschappij zijn geldig voor de verhuur van vaartuigen en van toepassing. Huurder kan voorafgaand aan het gebruik van het vaartuig de polis inzien op eerste verzoek. Borg: het bedrag van US$ 500,- dat door huurder aan verhuurder wordt voldaan voorafgaand aan het gebruik van het vaartuig en (deels of geheel) zal worden ingehouden bij eventuele schade aan, vernieling aan of ontvreemding van het vaartuig of inventaris. Inventaris: de bij het vaartuig behorende goederen.
ARTIKEL 2 – HUUR
De algemene voorwaarden van verhuurder zijn te allen tijde geldig op de huurovereenkomst. Huurder kan een reservering maken via de website van verhuurder (www.palmboats.com), of telefonisch via +599 7851233. Een reservering is pas definitief nadat er via het (online) reserveringssysteem of cash aan verhuurder is betaald. De huurprijs voor een halve dag is US$ 195,- en een hele dag is US$ 325,- inclusief ABB. Prijzen zijn exclusief brandstof. Een hele dag in de zin van artikel 2.3 behelst: van 09:00 tot 17:30. Een halve dag in de zin van artikel 2.3 behelst: van 09:00 tot 13:00 of van 13:30 tot 17:30. Huurder kan slechts van de tijden zoals opgenomen in artikel 2.4 afwijken na overeenstemming met verhuurder.
ARTIKEL 3 – VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER
Bij de aanvang van de huurperiode stelt de verhuurder het vaartuig ter beschikking aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert en kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is, voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting. De verhuurder heeft het vaartuig ten behoeve van de huurder verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. De kosten van normaal onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat de huurder een vaartuig met volle en afgetankte brandstoftank ontvangt bij aanvang van de huurperiode. De verhuurder zal de borg (of een evenredig deel i.v.m. nog te verrekenen kosten c.q. schade) na de huurperiode terug betalen aan de huurder.
ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
Voor afvaart dienen huurder en verhuurder de overeenkomst voor akkoord te tekenen en dient de borg- en huursom, alsmede (andere) additionele kosten, te zijn betaald aan verhuurder. Huurder ontvangt een afschrift van de huurovereenkomst. Huurder is verplicht bij het afhalen van het vaartuig een geldig legitimatiebewijs te overhandigen aan de verhuurder. De verhuurder maakt hiervan een kopie en zal deze toevoegen aan zijn deel van de huurovereenkomst gedurende de overeengekomen huurperiode. Huurder verklaart hier expliciet en ondubbelzinnig mee akkoord te gaan, mede in zin van artikel 8 sub a van de Wet bescherming persoonsgegevens BES. Verhuurder zal de kopie vernietigen binnen tien (10) dagen na de afvaart. Huurder dient het gehuurde – gedurende de duur van de overeenkomst- voor persoonlijk gebruik te gebruiken overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming. De huurder mag het vaartuig niet verhuren, leasen of in gebruik geven aan derden zonder toestemming van de verhuurder vooraf.Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor juist gebruik van het vaartuig en het regelmatig controleren en veilig stellen van het vaartuig, de motor en de inventaris. Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin de huurder het vaartuig heeft ontvangen. Kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig door huurder, zoals haven-, kade-, liggelden en bekeuringen, zijn voor rekening van de huurder. Huurder is gehouden het vaartuig schoon te retourneren. Instructies t.b.v. het schoonmaken van het vaartuig worden de huurder bij ontvangst van het vaartuig overhandigd. Bij niet nakoming van deze verplichting zullen de schoonmaakkosten bij huurder in rekening worden gebracht van US$ 50,-. Brandgaten in de bekleding/boot wordt er US$ 150,- in rekening gebracht. Bij ernstige vervuiling zullen de totale schoonmaakkosten op de huurder worden verhaald. De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade en/of herstelkosten kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mededelen. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder. Niet nakoming van deze bepaling kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten. Het is huurder niet toegestaan het vaartuig te gebruiken voor wedstrijden waarbij snelheid c.q. behendigheid (uit)getest wordt, dan wel het vaartuig te gebruiken om andere vaartuigen of objecten voort te slepen, trekken, duwen, etc. Huurder dient zich te houden aan de plaatselijk geldende vaarregels t.a.v. snelheid, het varen binnen het aangegeven vaargebied (boeien/betonning, verboden invaarten). Het vaartuig mag enkel worden gebruikt zoals aangegeven op de kaart op de boot en de website. Huurder dient zoveel mogelijk afstand te houden van overige scheepvaart, boten, zwemmers en duikers. Tevens dient huurder altijd 50 meter afstand van de boeien te houden en niet in het licht blauwe water te varen. Het is verboden om met meerdere boten naast elkaar/achter elkaar aan te meren aan een boei/steiger.
ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID
Huurder is verplicht passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan het vaartuig en eventuele bijbehorende (gehuurde) accessoires. De huurder is aansprakelijk voor alle schade en/of verlies van het vaartuig en de evt. bijbehorende accessoires ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. Bij verlies van onderdelen of toebehoren dient de volledige nieuwwaarde vergoed te worden. Bij omslaan door eigen schuld worden bergingskosten, sleepkosten en eventuele andere schade in rekening gebracht. Het gehuurde valt onder de verantwoording van degene op wiens naam gehuurd (artikel 1.2) wordt. De huurder is volledig aansprakelijk voor de veroorzaakte (gevolg-) schade indien het vaartuig gebruikt wordt buiten het toegestane vaargebied. Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van huurder en andere opvarenden, tenzij veroorzaakt door toerekenbare tekortkoming van de verhuurder.
ARTIKEL 6 – ANNULERING
Huurder kan gratis annuleren tot 7 dagen voor de datum waarop het vaartuig geboekt is. Tot 72 uur voor boeking: 25% Vanaf 72 uur voor boeking: 50% Huurder heeft het recht bij slecht weer en voorafgaand aan de huurperiode de huur van het vaartuig kosteloos te verplaatsen naar een ander, nader te overeenkomen datum. Onder slecht weer wordt verstaan hevige regenval, storm en onweer; ofwel omstandigheden waarbij het niet geoorloofd is te water te gaan. Dit oordeel is enkel aan verhuurder. Artikel 6.2 geldt niet voor het vroegtijdig afbreken van de huurperiode.
ARTIKEL 7 – WANPRESTATIE
Het is huurder niet toegestaan het vaartuig te betreden met meer dan het door verhuurder aangegeven maximum aantal personen of het vaartuig anders te gebruiken dan door verhuurder bedoelde en beoogde gebruik. Huurder is verantwoordelijk zorg te dragen voor een schipper c.q. kapitein c.q. stuurman die ten tijde van het besturen van het vaartuig steeds nuchter is en blijft. Indien het vaartuig door huurder later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen aan verhuurder, heeft de verhuurder recht om $200,- van de borg in te houden. Indien het vaartuig door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij hem heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform deze voorwaarden, is verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering volledig worden gedekt. Verhuurder kan de overeenkomst op ieder moment eenzijdig beëindigen zonder restitutie van de huursom over te gaan als: a. huurder zich niet aan huurvoorwaarden houdt; of b. huurder overlast veroorzaakt in het vaargebied of de haven(s). Eén en ander te beoordeling van de verhuurder. Verhuurder heeft het recht het vaartuig – opnieuw – te verhuren, wanneer de huurder zonder enige berichtgeving meer dan 30 minuten later dan de afgesproken tijd arriveert.
ARTIKEL 8 – DIVERSEN
Het Bonaire National Marine Park wordt door Stinapa onderhouden. Om het Marine Park te kunnen onderhouden moeten niet ingezetenen een Nature tag betalen om te kunnen varen, snorkelen en zwemmen. Deze Nature Tag kost US$ 25,- en is te verkrijgen via de website van Stinapa.org. De huurder moet ten alle tijden de ‘Nature Tag’ bij zich hebben voor eventuele controle Bij klachten dient huurder binnen één (1) week verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht. Na deze termijn vervalt het klachtrecht. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Verhuurder en huurder zullen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen. Op deze voorwaarden is het recht van Bonaire van toepassing. Het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen omtrent deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire op [•]. De meest recente versie van deze voorwaarden is te vinden op www.palmboats.com.